இஸ்லாம் அமைதி மார்கமா? இஸ்லாம் இனிய மார்கமா? இஸ்லாம் உண்மையான மார்கமா?

ஆன்சரிங் இஸ்லாம்

பல உண்மைகளின் உறைவிடம்,உள்ளே சென்று பாருங்கள்

சத்தியவான் தளம் செல்ல

Monday, October 22, 2007

Hitler's Nazism & Mohmmed's Islam - What They Say About Jews

Comparisons: Nazism - Islam
Author : David Hollins on Mar 19, 2007 - 01:00 AM
http://www.tamilchristians.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=5337#5337
David Hollins

* Mein Kampf:104 "The invention of democracy is a crying shame.... A majority can never replace the Man." Mein Kampf:106 "The one true leader, provided by Fate, is to be placed in that position."
* Qur'an 4:65 "They can have no Faith, until they make you (Muhammad) judge in all disputes, and find in their souls no resistance against Your decisions, accepting them with complete submission."

* Mein Kampf:1 "The distress of the nation gives us the moral right to acquire foreign soil and territory. The sword is then the plow. From the tears of war there grows the daily bread for generations to come."
* Qur'an 13:41 "Do they not see Us advancing from all sides into the land (of the disbelievers), reducing its borders (by giving it to believers in war victories)

* Mein Kampf:51 "I knew that I must rid the world of her."(speaking of all other political sytems, which he saw as being one)
* Qur'an 8:39 "Fight them until all opposition ends and all submit to Allah."

* Mein Kampf:56 "They will not recognize the outrageous curtailment of their human liberties, for in no way does the delusion of an intolerant doctrine dawn on them.
* Qur'an 33:36 "It is not fitting for a Muslim man or woman to have any choice in their affairs when a matter has been decided for them by Allah and His Messenger. They have no option."

* Mein Kampf:56 They see force, brutality, and the aim of the doctrine to which they finally and always submit."
* Qur'an 9:29 "Fight those who do not believe until they all surrender, paying the protective tax in submission."

* "Mein Kampf:56 "The technical tools of Social Democracy became clear to me. I understood the infamous mental terror which this movement exercised on the population which could neither morally nor physically resist such attacks. There was a bombardment of lies and calumnies toward the adversary who seemed most dangerous, till finally the nerves of those who had been attacked gave out and they, for the sake of peace, bowed down to the hated enemy. But these fools will not find peace after all."
* Ishaq:461 "Muhammad besieged them for twenty-five nights. When the siege became too severe for them, Allah terrorized them. Then they were told to submit to the judgment of Allah's Messenger."
* Bukhari :V5B59N448 "They surrendered to the Prophet. 'I give my judgment that their men should be killed, their women and children should be taken as captives, and their properties distributed."'

* Mein Kampf:58 "The importance of physical terror against the individual and the masses also became clear to me."
* Bukhari:V4B52N220 "Allah's Apostle said, I have been made victorious with terror."

* Mein Kampf:58 "In the ranks of their adherents the victory gained is looked upon as the triumph of the righteousness of the cause. While the beaten adversary despairs entirely, viewing all further resistance futile."
* Qur'an 33:22 "When the faithful saw the retreating allied armies this enhanced their faith and obedience...Allah drove the infidels back in their fury so that their resistance was futile."

* Mein Kampf:60 "The battle against them has to be fought with weapons to have any hope of success.... The struggle for the abolition of evil will be decided in favor of the stronger force."
* Qur'an 8:59 "The infidels should not think that they can get away from us. Prepare against them whatever arms and weaponry you can muster so that you may terrorize them. They are your enemy and Allah's enemy."

* Mein Kampf:63 "In politics, the application of economic means of pressure permits extortion so long as the doctrine is reckless and the people are stupid and sheepish."
* Qur'an 8:65 "O Prophet, urge the Believers to fight. If there are twenty among you with determination they will vanquish two hundred. If a hundred, they will slaughter a thousand infidels: for these are a people devoid of understanding."

* Mein Kampf:64 "So great was the fear that people dreaded war. So the doctrine can ratchet up demands higher and higher. It's a devilish attempt to weaken or even paralyze the victim's holiest claims. Considering the limited thinking power of the masses, the success of this strategy is not surprising"
* Ishaq:470 "We attacked them fully armed, sharp swords in our hand, cutting through heads and skulls."
* Ishaq:471 "We were steadfast trusting in Him. We have a Prophet by whom we will conquer all men."

* Mein Kampf:123 "But once it is in danger of being oppressed, it is justified in fighting with all available weapons.... For any man who is not willing to fight, righteous Providence has already decreed his doom. The world is not intended for the cowardly."
* Qur'an 2:191 "Oppression is worse than killing."
* Qur'an 8:15 "Believers, when you meet unbelieving infidels in battle while you are marching for war, never turn your backs on them. If any turns his back on such a day, unless it be in a stratagem of war, a maneuver to rally his side, he draws on himself the wrath of Allah, and his abode is Hell, an evil refuge!"

* Mein Kampf:135 "The mission of a successful movement is to gain leaders and fighters. It must embrace its destiny with force, defiance, and martyrdom. It must fight, not negotiate."
* Qur'an 9:88 "The Messenger and those who believe with him, strive hard and fight with their wealth and lives in Allah's Cause."
* Qur'an 9:5 "Fight and kill the disbelievers wherever you find them, take them captive, harass them, lie in wait and ambush them using every stratagem of war."

* Mein Kampf:127 "With religious conviction...the bearers of the new doctrine must declare themselves ready and willing to fight."
* Qur'an 8:65 "O Prophet, urge the faithful to fight."

* Mein Kampf:128 "The will to fight using all instruments of power gains favor and draws the greatest possible advantage to the movement." Mein Kampf:132 "Greatness wins new fighters for the cause and they are rewarded with success."
* Ishaq :325 "Muslims, fight in Allah's Cause. Stand firm and you will prosper. Help the Prophet, obey him, give him your allegiance, and your religion will be victorious."

About the Jews

* Mein Kampf:66 "When I came upon the word 'Jew', I felt a slight dislike and could not ward off a disagreeable sensation which seized me whenever they were in my presence. Their external apperance had become human, but they had a strange religion"
* Qur'an 2:64 "But you [Jews] went back on your word and were lost losers. So become apes, despised and hated. We made an example out of you."

* Mein Kampf:75 "The physical uncleanliness of the chosen people(Jews) was as repelling as their moral blemishes."
* Ishaq:240 "The Jews are a nation of liars.... The Jews are a treacherous, lying, and evil people."

* Mein Kampf:76 "Jews are a spiritual pestilence - infected with a disease worse than the Black Plague. They are spiritual and moral poison, the carriers of the worst sort of germs, infecting the minds of the world."
* Qur'an 5:44 "They are fond of listening to falsehood, of devouring anything forbidden; they are greedy for illicit gain!"
* Qur'an 5:64 " they(Jews) strive to make mischief on the earth."

* Mein Kampf:79 "Jews were cursed by Fate. They were hit so hard by Fate they have no understanding.... Their boundless hate for themselves soiled their history and abused their heroes."
* Ishaq :264 "The Jews denied what they knew. They were obstinate. So Allah revealed, 'People of the Book, believe in what we have sent down or We will efface your features, turning your face into your donkey, cursing you.'"

* Mein Kampf:81 "It isn't possible to free a Jew from his convictions. I naively tried to make clear to them the madness of their ideas. I talked until my tongue was weary but it only served to strengthen their determination. They refused to understand.... Their glibness of tongue and skill for lying caused me to hate them."
* Ishaq :248 "Allah has sealed their hearts and their hearing, blinding them so that they will never find guidance. And that is because they have declared you a liar and they do not believe in what has come down from their Lord. For opposing you they will have an awful punishment."

* Mein Kampf:82 "They(Jews) are seducers who condemned truth and denied the word. They are not to be pitied, but to be given their due - to smash the seducer and corrupter against the wall."
* Ishaq :254 "We will not remove a Jew from the punishment. They know the shameful thing that awaits them."

http://www.news.faithfreedom.org/index.php?name=News&file=article&sid=1167&theme=Printer


More Info @


http://www.prophetofdoom.net/Mein_Kampf.Islam

What Koran & Bible Teach About Women

Koran Teaches about women:

http://www.tamilchristians.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=5338#5338
Women In Islam:
(Koran 2:223, 2:228 ... are koranic verses:)

2:223 Your women are a tilt for you (to cultivate) so go to your tilt as ye will, and send (good deeds) before you for your souls, and fear Allah, and know that ye will (one day) meet Him. Give glad tidings to believers, (O Muhammad)

2:228, And women shall have rights similar to the rights against them, according to what is equitable; but men have a degree (of advantage) over them

2:230, So if a husband divorces his wife (irrevocably), He cannot, after that, re-marry her until after she has married another husband and He has divorced her

2:282, and get two witnesses, out of your own men, and if there are not two men, then a man and two women, such as ye choose, for witnesses, so that if one of them errs, the other can remind her.

4:3, Marry women of your choice, Two or three or four; but if ye fear that ye shall not be able to deal justly (with them), then only one, or (a captive) that your right hands possess, that will be more suitable, to prevent you from doing injustice.

4:11-12, Allah (thus) directs you as regards your Children's (Inheritance): to the male, a portion equal to that of two females:

4:24 Also (prohibited are) women already married, except those whom your right hands possess.

4:34, Men are in charge of women, because Allah hath made the one of them to excel the other, and because they spend of their property (for the support of women). So good women are the obedient, guarding in secret that which Allah hath guarded. As for those from whom ye fear rebellion, admonish them and banish them to beds apart, and scourge them. Then if they obey you, seek not a way against them. Lo! Allah is ever High, Exalted, Great.

33:50
O Prophet! We have made lawful to thee thy wives to whom thou hast paid their dowers; and those whom thy right hand possesses out of the prisoners of war whom Allah has assigned to thee; and daughters of thy paternal uncles and aunts, and daughters of thy maternal uncles and aunts, who migrated (from Makka) with thee; and any believing woman who dedicates her soul to the Prophet if the Prophet wishes to wed her;- this only for thee, and not for the Believers (at large); We know what We have appointed for them as to their wives and the captives whom their right hands possess;- in order that there should be no difficulty for thee. And Allah is Oft-Forgiving, Most Merciful.

53:27, Those who believe not in the Hereafter, name the angels with female names.

66:10, Allah sets forth, for an example to the Unbelievers, the wife of Noah and the wife of Lut: they were (respectively) under two of our righteous servants, but they were false to their (husbands), and they profited nothing before Allah on their account, but were told: "Enter ye the Fire along with (others) that enter!"

MUSLIM TRADITION, MUSLIM HISTORIANS RECORDINGS ABOUT WOMEN:

1. It is forbidden for a woman to be seen by any man except her husband when she is made up or well-dressed. (TR. P 430)
2. A woman is not a believer if she undertakes a journey which may last three days or longer, unless she is accompanied by her husband, son, father or brother. (TR. P 431 )
3. A woman must veil herself even in the presence of her husband's father, brother and other male relations. (TR. P 432)
4. She is forbidden to spend any money without the permission of her husband, and it includes giving food to the needy or feast to friends. (TR. P 265)
5. A wife is forbidden to perform extra prayers (NAFAL) or observe fasting (other than RAMADAN) without the permission of her husband. (TR. P 300)
6. If prostration were a legitimate act other than to God, woman should have prostrated to her husband. (TR. P 428)
7. If a man is in a mood to have sexual intercourse woman must come immediately even if she is baking bread at a communal oven. (TR. P 428) 9. The marriage of woman to her man is not substantive. It is precarious. For example if the father of the husband orders his son to divorce his wife, he must do so. (TR. P 440)

Other:

1. Majority of women would go to hell. (Muslim P 1431)
2. If a woman refuses to come to bed when invited by her husband, she becomes the target of the curses of angles. Exactly the same happens if she deserts her husband's bed. (Bokhari P 93)
3. The women who are ungrateful to their men, are the denizens of hell; it is an act of ingratitude for a woman to say: "I have never seen any good from you." (Bokhari P 96)
4. 14. A woman in many ways is deprived of the possession of her own body. Even her milk belongs to her husband. (Bokhari P 27)

Link To Hadith - Muslim Tradition:

http://www.usc.edu/dept/MSA/reference/searchhadith.html



WHAT THE BIBLE SAYS ABOUT WOMEN:

Women's right to inherit (In the days of Moses) - Torah - Book of Numbers:

Numbers 27:1 Then drew near the daughters of Zelophehad, the son of Hepher, the son of Gilead, the son of Machir, the son of Manasseh, of the families of Manasseh the son of Joseph; and these are the names of his daughters: Mahlah, Noah, and Hoglah, and Milcah, and Tirzah. cb(27,2); 27:2 And they stood before Moses, and before Eleazar the priest, and before the princes and all the congregation, at the door of the tent of meeting, saying, cb(27,3); 27:3 Our father died in the wilderness, and he was not among the company of them that gathered themselves together against Jehovah in the company of Korah: but he died in his own sin; and he had no sons. cb(27,4); 27:4 Why should the name of our father be taken away from among his family, because he had no son? Give unto us a possession among the brethren of our father. cb(27,5); 27:5 And Moses brought their cause before Jehovah.

cb(27,6); 27:6 And Jehovah spake unto Moses, saying, cb(27,7); 27:7 The daughters of Zelophehad speak right: thou shalt surely give them a possession of an inheritance among their father's brethren; and thou shalt cause the inheritance of their father to pass unto them. cb(27, Cool; 27:8 And thou shalt speak unto the children of Israel, saying, If a man die, and have no son, then ye shall cause his inheritance to pass unto his daughter. cb(27,9); 27:9 And if he have no daughter, then ye shall give his inheritance unto his brethren. cb(27,10); 27:10 And if he have no brethren, then ye shall give his inheritance unto his father's brethren. cb(27,11); 27:11 And if his father have no brethren, then ye shall give his inheritance unto his kinsman that is next to him of his family, and he shall possess it: and it shall be unto the children of Israel a statute and ordinance, as Jehovah commanded Moses.

Women Prophetess' In The Bible:

Deborah - A judge and a prophetess in Israel: (Book of Judges Chapter 4)

4:4 Now Deborah, a prophetess, the wife of Lappidoth, she judged Israel at that time. cb(4,5); 4:5 And she dwelt under the palm-tree of Deborah between Ramah and Beth-el in the hill-country of Ephraim: and the children of Israel came up to her for judgment. cb(4,6); 4:6 And she sent and called Barak the son of Abinoam out of Kedesh-naphtali, and said unto him, Hath not Jehovah, the God of Israel, commanded, saying, Go and draw unto mount Tabor, and take with thee ten thousand men of the children of Naphtali and of the children of Zebulun? cb(4,7); 4:7 And I will draw unto thee, to the river Kishon, Sisera, the captain of Jabin's army, with his chariots and his multitude; and I will deliver him into thy hand. cb(4, Cool; 4:8 And Barak said unto her, If thou wilt go with me, then I will go; but if thou wilt not go with me, I will not go. cb(4,9); 4:9 And she said, I will surely go with thee: notwithstanding, the journey that thou takest shall not be for thine honor; for Jehovah will sell Sisera into the hand of a woman. And Deborah arose, and went with Barak to Kedesh. cb(4,10); 4:10 And Barak called Zebulun and Naphtali together to Kedesh; and there went up ten thousand men at his feet: and Deborah went up with him.

Huldah, the woman prophet in the midst of important male prophets!

Huldah who prophesised about the destruction of southern Israel when prominent male prophets Jeremiah and Zephaniah were alive at that time. King Josiah sent messengers to Huldah and not to other male prophets!!!

II Chronicles 34:22 So Hilkiah, and they whom the king had commanded, went to Huldah the prophetess, the wife of Shallum the son of Tokhath, the son of Hasrah, keeper of the wardrobe; (now she dwelt in Jerusalem in the second quarter;) and they spake to her to that effect. cb(34,23); 34:23 And she said unto them, Thus saith Jehovah, the God of Israel: Tell ye the man that sent you unto me, cb(34,24); 34:24 Thus saith Jehovah, Behold, I will bring evil upon this place, and upon the inhabitants thereof, even all the curses that are written in the book which they have read before the king of Judah. cb(34,25); 34:25 Because they have forsaken me, and have burned incense unto other gods, that they might provoke me to anger with all the works of their hands; therefore is my wrath poured out upon this place, and it shall not be quenched. cb(34,26); 34:26 But unto the king of Judah, who sent you to inquire of Jehovah, thus shall ye say to him, Thus saith Jehovah, the God of Israel: As touching the words which thou hast heard, cb(34,27); 34:27 because thy heart was tender, and thou didst humble thyself before God, when thou heardest his words against this place, and against the inhabitants thereof, and hast humbled thyself before me, and hast rent thy clothes, and wept before me; I also have heard thee, saith Jehovah. cb(34,2 Cool; 34:28 Behold, I will gather thee to thy fathers, and thou shalt be gathered to thy grave in peace, neither shall thine eyes see all the evil that I will bring upon this place, and upon the inhabitants thereof. And they brought back word to the king.


King David Accepted Advice From A Woman:

II Samuel 14:1-20

200000 பேரை பலிகொண்ட அரபிகளின் வன்முறை

 

 

http://ezhila.blogspot.com/2007/10/200000.html

200000 பேரை பலிகொண்ட டார்பர் இனப்படுகொலை தொடர்கிறது. - அகதி முகாமிலும் படுகொலை

200000 கருப்பினத்தவரை கொன்று அவர்களை அவர்களது வாழ்விடங்களிலிருந்து துரத்திய அரபுக்களின் அராஜகம் தொடர்கிறது.

இப்போது டார்பரின் அகதி முகாமிலும் தாக்குதல் நடந்திருக்கிறது ஏராள்மான கருப்பின முஸ்லீம்கள் கொல்லப்பட்டுள்ளதாக ஆப்பிரிக்க யூனியன் தெரிவித்துள்ளது.

இந்த அரபுகள் தங்கள் வன்முறை மார்க்கத்தை விட்டு அமைதி மார்க்கம் வர இறையை இறைஞ்சுவோம்

AU spokesman: Number of people killed, injured in violence at South Darfur camp
The Associated PressPublished: October 20, 2007


KHARTOUM, Sudan: A number of people have died and others have been injured during recent violence at a camp in southern Darfur, a spokesman for the African Union said Saturday.

The AU's Noureddine Mezni would not say exactly how many people were killed or injured in clashes Thursday at the Kalama refugee camp, which is southeast of the South Darfur capital, Nyala.

"Investigations are still under way and until those investigations are completed we would not be able to give specifics," Mezni, the spokesman of the AU, told The Associated Press.

Al Sahafa, the independent daily newspaper reporting from Darfur, said at least five people were killed and nine others were injured inside the Kalama camp. The newspaper reported that senior government officials, including the interior and defense ministers and the national intelligence chief, are in the region to try remedy the situation.

Al Sahafa said the clashes were sparked by differences among tribal groups that signed a peace agreement with the Sudanese government in 2006 and those who did not sign the agreement.

Today in Africa & Middle East
Iran's top nuclear negotiator quitsU.S. military says 49 militants killed in IraqSyria makes changes to stem the flow of Iraqi refugees
The violence comes a week before Darfur rebel factions and the government are set to meet in Libya to try to put an end to more than four years of violence in the war-torn region.

Fighting broke out in the western Sudanese region in 2003, when ethnic African rebels took up arms against the Arab-dominated central government, accusing it of discrimination.

Khartoum is blamed for indiscriminately retaliating against black civilians. More than 200,000 people have died and 2.5 million been chased from their home despite an African Union peacekeeping mission deployed in the region.

The 7,000-strong AU force is to be replaced in January by a hybrid force of 26,000 AU and U.N. peacekeepers.

"We call upon all parties to refrain from any escalation of the situation, especially at a time preparations are being made to engage in the peace negotiations in Sirte, Libya," Mezni said.

He would not say who was responsible for the latest violence, other than to say a "number of parties were implicated."

"But we can confirm that a number of persons were killed and others are missing, and the investigations are still going on about the whole episode." Mezni said.

Terms of Use
Back to topHome > Africa & Middle East

சன்னி இஸ்லாமியனும் ஷியா இஸ்லாமியனும் சுட்டுக்கொள்லுகிறான்

My name is Joseph Abraham -- previously Mahmoud kamalEldeen Mujahed

Can A Muslim Know For Sure?
Written by Administrator
Saturday, 30 June 2007


http://christianmissiontrips.org/index.php?option=com_content&task=view&id=62&Itemid=32
Dear Muslim friend,
Allow me to introduce myself to you. My name is Joseph Abraham -- previously Mahmoud kamalEldeen Mujahed. Having come to the truth after many years of searching, I believe God is leading me to share with others what He has done for me through His holy Word -- the Bible. Please be patient in reading my letter.



I am Egyptian by birth, born in a Muslim home. My father was a Muslim priest (sheikh) and a teacher of Islam in Cairo, Egypt until his death. My family took pride in their Islamic heritage, for almost all my ancestors were Muslim clergy. In the early years of my life I was looked upon as a future Muslim priest. Therefore my family sent me to a Quranic school from the age of six or seven.
When I was still very young, I started asking questions about God, His judgment, His truth, man's eternal destiny, etc. Since I was only a child, my questions brought mockery from others. Such treatment did not help, but only discouraged me. I lived in despair and hopelessness because my soul was seeking something Islam did not provide.

My Islamic background was rather shallow and superficial. My father, as a sheikh, memorized almost all the Quran, and encouraged me to do the same, whether I understood it or not. Thus I became a mechanically religious young boy, while my heart was dry, like a desert that seemed endless and hopeless.

Like most Muslims, I lived in a traditional Muslim neighborhood, where I heard the thundering voice of the calls to worship Allah, five times a day. We celebrated the Islamic holidays religiously.

I was taught that Islam was the final religion, which cancelled Judaism and Christianity, and that Christians worship three gods. I was taught also that Christians had corrupted the "original" Bible, which -- supposedly -- once contained references to the prophet of Islam. Islam also denies the death, burial, and resurrection of Jesus Christ. But there was never any serious attempt to explain the ground of such claims.

When I reached my teens the desire to know which religion is true grew in me. Because questioning Islam is not tolerated in a Muslim nation, my questions and investigations became rather on a private basis. But later many found out about my curiosity. They threw harsh accusations at me: I was called "mentally unstable" and "idiot". Still others claimed that I was under the influence of an anti-Islam organization. Muslims made my life so intolerable that I wished to die. All I wanted to know is the truth.

In my early twenties I started searching again. Among the questions that concerned me were: Where will I go after I die? Don't I have the right to know my eternal destiny? Why do Muslims so strongly reject discussing their own religion? Does God want people to be blind to their destiny? How can I know that Islam is the only true religion?

Having no help from anyone, I began to read books about philosophy and psychology, some of which promoted atheism. But denying God never silenced the inward seeking to know the truth. I was encouraged to hold to fatalism and apathy, but that made things worse. My soul still desperately sought the ultimate reality of our spiritual destiny and God's eternal truth.

It bothered me to realize that I was considered a Muslim just because I was born to Muslim parents and lived in a Muslim nation. No choice was given me: no chance was offered me to examine and find the truth. Worst of all, many Muslims I knew (including my own family) were Muslims simply by heritage. I hardly saw any Muslim making a serious and diligent attempt to investigate their religion with hearts opened to the truth.

In 1968, while I was reading a certain book, I ran into some verses from the Bible which greatly attracted me. These verses spoke with authority about a Man whose name was Jesus Christ. This Man said to the world, "I am the way, the truth, and the life, no man cometh unto the Father but by me." John 14:6

Dozens of questions jammed my head: Then what about the prophet of Islam? Why do Muslims never speak of Jesus Christ in this manner? They always speak of the prophet of Islam. Who is the "Father"? How can God be called "Father"? Who is His wife? What about Islam, which claims to be the ultimate truth? After all how can I trust the Bible, which Muslims claim is "corrupted"? And many more.

While reading more of the same book I came to other statements by this same Man, Jesus Christ, who said, "Come unto me all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest." Matthew 11:28 I had sought rest for many years, and this Jesus claimed to be the source of rest, and invited others to come to Him.

At that time I had never had a Bible; I had never seen one. Then secretly I asked a professing Christian to lend me a Bible so I could read more about this Man who claims such authority.

About the same time I had heard about an American evangelist who was visiting Egypt. With great eagerness I sneaked secretly into a Protestant church to hear his messages from the Bible. Because he knew no Arabic, he spoke through an interpreter. I heard things I had never heard before. I had never realized that the Bible is the source of God's eternal truth.

In the past I had read and memorized passages from the Quran. I learned Islam for years, but God never spoke to me through its teachings. In contrast, when I read verses or heard messages from the Bible there was a different voice speaking a different message with a different authority.

I gathered the courage to go forward to the preacher to tell me more about Christ and the Bible. I asked him if a Muslim could also have access to the Bible and the heavenly Father. Could I too, know for sure about eternal life, forgiveness of sin, escape from hell, and becoming a child of God?

The preacher shared with me John 3:16, "For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life." This verse alone has the answer to all religions. God sent His Son to die in our behalf because of the sin of all mankind. It takes only believing this truth to escape eternal hell. God did that out of love and the goodness of His heart; but also because He is a righteous judge. The judgment of God requires a penalty for sin. "The wages of sin is death..." Romans 6:23a But God is also merciful; that is why he gives us the alternative: "but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord." Romans 6:23b

The simple truth was too good to be true -- but it is true, because it is God's Word. I could not ignore God's call to me -- "Come, come, come." "Today, if you hear His voice, harden not your heart." Hebrews 3:7-8 And the more I read and heard the quotations from the Bible, the more I became convinced that God was speaking to me personally.

God's Word continued addressing my heart. "How shall we escape if we neglect so great salvation?" Hebrews 2:3 There is no escape from God's eternal judgment on sinful man unless they come to acknowledge Who Jesus Christ is, and what He did for them. God gave a warning in case I hesitated to believe His Word: "Behold, now is the accepted time, behold now is the day of salvation." II Corinthians 6:2 That simply means that tomorrow can be too late. To reject Christ as Savior of the whole world brings the judgment of God, who provided His Son to take our place on the cross of Calvary. Does it matter what all other religions teach? No. Why? Because God's eternal truth does not change.

Finally, after years of agony I was led to the truth, the Lord -- my Savior, the Lord Jesus Christ. He is God; He is the truth; He is the giver of life; He is the only way of salvation.

Dear Muslim friend, remember, you will stand some day before the throne of God, just by yourself. Would you be able to stand God's judgment?

Christians -- those who believe Christ as their Savior -- are no longer under God's judgment, because God already judged them in the Person of Christ. He died for them. Well, He died for you too.

Now, may I ask you, what would stop you from telling God right now that you are a sinner and that you want Christ to save you? Trust Him as your Savior right now. Then there would be joy in heaven for the salvation of your precious soul.

I searched for truth for years, until God reached out of heaven and sent His servant the preacher to lead me to Christ. God is doing that now. You too can know the truth and enjoy the same spiritual freedom I have. "...and you shall know the truth and the truth shall make you free." John 8:32

Dear Muslim friend, come join us in the spiritual freedom we have in Christ our Lord, and let us hear from you so we can rejoice with you.

Sincerely,

Joseph Abraham

Can A Muslim Know For Sure? 2
Written by Administrator
Saturday, 30 June 2007
Dear Muslim friend,
Allow me to introduce myself to you. My name is Joseph Abraham -- previously Mahmoud kamalEldeen Mujahed. Having come to the truth after many years of searching, I believe God is leading me to share with others what He has done for me through His holy Word -- the Bible. Please be patient in reading my letter.



I am Egyptian by birth, born in a Muslim home. My father was a Muslim priest (sheikh) and a teacher of Islam in Cairo, Egypt until his death. My family took pride in their Islamic heritage, for almost all my ancestors were Muslim clergy. In the early years of my life I was looked upon as a future Muslim priest. Therefore my family sent me to a Quranic school from the age of six or seven.
When I was still very young, I started asking questions about God, His judgment, His truth, man's eternal destiny, etc. Since I was only a child, my questions brought mockery from others. Such treatment did not help, but only discouraged me. I lived in despair and hopelessness because my soul was seeking something Islam did not provide.

My Islamic background was rather shallow and superficial. My father, as a sheikh, memorized almost all the Quran, and encouraged me to do the same, whether I understood it or not. Thus I became a mechanically religious young boy, while my heart was dry, like a desert that seemed endless and hopeless.

Like most Muslims, I lived in a traditional Muslim neighborhood, where I heard the thundering voice of the calls to worship Allah, five times a day. We celebrated the Islamic holidays religiously.

I was taught that Islam was the final religion, which cancelled Judaism and Christianity, and that Christians worship three gods. I was taught also that Christians had corrupted the "original" Bible, which -- supposedly -- once contained references to the prophet of Islam. Islam also denies the death, burial, and resurrection of Jesus Christ. But there was never any serious attempt to explain the ground of such claims.

When I reached my teens the desire to know which religion is true grew in me. Because questioning Islam is not tolerated in a Muslim nation, my questions and investigations became rather on a private basis. But later many found out about my curiosity. They threw harsh accusations at me: I was called "mentally unstable" and "idiot". Still others claimed that I was under the influence of an anti-Islam organization. Muslims made my life so intolerable that I wished to die. All I wanted to know is the truth.

In my early twenties I started searching again. Among the questions that concerned me were: Where will I go after I die? Don't I have the right to know my eternal destiny? Why do Muslims so strongly reject discussing their own religion? Does God want people to be blind to their destiny? How can I know that Islam is the only true religion?

Having no help from anyone, I began to read books about philosophy and psychology, some of which promoted atheism. But denying God never silenced the inward seeking to know the truth. I was encouraged to hold to fatalism and apathy, but that made things worse. My soul still desperately sought the ultimate reality of our spiritual destiny and God's eternal truth.

It bothered me to realize that I was considered a Muslim just because I was born to Muslim parents and lived in a Muslim nation. No choice was given me: no chance was offered me to examine and find the truth. Worst of all, many Muslims I knew (including my own family) were Muslims simply by heritage. I hardly saw any Muslim making a serious and diligent attempt to investigate their religion with hearts opened to the truth.

In 1968, while I was reading a certain book, I ran into some verses from the Bible which greatly attracted me. These verses spoke with authority about a Man whose name was Jesus Christ. This Man said to the world, "I am the way, the truth, and the life, no man cometh unto the Father but by me." John 14:6

Dozens of questions jammed my head: Then what about the prophet of Islam? Why do Muslims never speak of Jesus Christ in this manner? They always speak of the prophet of Islam. Who is the "Father"? How can God be called "Father"? Who is His wife? What about Islam, which claims to be the ultimate truth? After all how can I trust the Bible, which Muslims claim is "corrupted"? And many more.

While reading more of the same book I came to other statements by this same Man, Jesus Christ, who said, "Come unto me all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest." Matthew 11:28 I had sought rest for many years, and this Jesus claimed to be the source of rest, and invited others to come to Him.

At that time I had never had a Bible; I had never seen one. Then secretly I asked a professing Christian to lend me a Bible so I could read more about this Man who claims such authority.

About the same time I had heard about an American evangelist who was visiting Egypt. With great eagerness I sneaked secretly into a Protestant church to hear his messages from the Bible. Because he knew no Arabic, he spoke through an interpreter. I heard things I had never heard before. I had never realized that the Bible is the source of God's eternal truth.

In the past I had read and memorized passages from the Quran. I learned Islam for years, but God never spoke to me through its teachings. In contrast, when I read verses or heard messages from the Bible there was a different voice speaking a different message with a different authority.

I gathered the courage to go forward to the preacher to tell me more about Christ and the Bible. I asked him if a Muslim could also have access to the Bible and the heavenly Father. Could I too, know for sure about eternal life, forgiveness of sin, escape from hell, and becoming a child of God?

The preacher shared with me John 3:16, "For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life." This verse alone has the answer to all religions. God sent His Son to die in our behalf because of the sin of all mankind. It takes only believing this truth to escape eternal hell. God did that out of love and the goodness of His heart; but also because He is a righteous judge. The judgment of God requires a penalty for sin. "The wages of sin is death..." Romans 6:23a But God is also merciful; that is why he gives us the alternative: "but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord." Romans 6:23b

The simple truth was too good to be true -- but it is true, because it is God's Word. I could not ignore God's call to me -- "Come, come, come." "Today, if you hear His voice, harden not your heart." Hebrews 3:7-8 And the more I read and heard the quotations from the Bible, the more I became convinced that God was speaking to me personally.

God's Word continued addressing my heart. "How shall we escape if we neglect so great salvation?" Hebrews 2:3 There is no escape from God's eternal judgment on sinful man unless they come to acknowledge Who Jesus Christ is, and what He did for them. God gave a warning in case I hesitated to believe His Word: "Behold, now is the accepted time, behold now is the day of salvation." II Corinthians 6:2 That simply means that tomorrow can be too late. To reject Christ as Savior of the whole world brings the judgment of God, who provided His Son to take our place on the cross of Calvary. Does it matter what all other religions teach? No. Why? Because God's eternal truth does not change.

Finally, after years of agony I was led to the truth, the Lord -- my Savior, the Lord Jesus Christ. He is God; He is the truth; He is the giver of life; He is the only way of salvation.

Dear Muslim friend, remember, you will stand some day before the throne of God, just by yourself. Would you be able to stand God's judgment?

Christians -- those who believe Christ as their Savior -- are no longer under God's judgment, because God already judged them in the Person of Christ. He died for them. Well, He died for you too.

Now, may I ask you, what would stop you from telling God right now that you are a sinner and that you want Christ to save you? Trust Him as your Savior right now. Then there would be joy in heaven for the salvation of your precious soul.

I searched for truth for years, until God reached out of heaven and sent His servant the preacher to lead me to Christ. God is doing that now. You too can know the truth and enjoy the same spiritual freedom I have. "...and you shall know the truth and the truth shall make you free." John 8:32

Dear Muslim friend, come join us in the spiritual freedom we have in Christ our Lord, and let us hear from you so we can rejoice with you.

Sincerely,

Joseph Abraham

இயேசு என்னை எப்படி மாற்றினார்-அலி,(அரபி வீடியோ)

இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்ட ஒரு இஸ்லாமிய ஆசிரியர்

ஏன் இஸ்லாமில் இருந்து முஸ்லீம்கள் வெளியேறிக்கொண்டுருக்கிறார்கள்

பாக்கிஸ்தானில் கிறிஸ்தவ தலைவர் கொல்லப்படார்

பாக்கிஸ்தானில் கிறிஸ்த்வர்களுக்கு எதிரான வன்முறை அதிகரித்து வருகிறது.தற்பொழுது இரட்சண்ய சேனை என்ற கிறிஸ்தவப்பிரிவின் தலவர் கொல்லப்பட்டுள்ளார்




Salvation Army's Pakistan Commander Killed
The commander for Pakistan of The Salvation Army, a major Christian mission organization, has been shot and killed, a Protestant news agency reported Sunday, September 30, the latest in a series of attacks against Christians in the country.


Salvation Army's Pakistan Commander Killed



By BosNewsLife News Center with BosNewsLife Special Correspondent Jawad Mazhar reporting from Pakistan

ISLAMABAD, PAKISTAN (BosNewsLife) -- The commander for Pakistan of The Salvation Army, a major Christian mission organization, has been shot and killed, a Protestant news agency reported Sunday, September 30, the latest in a series of attacks against Christians in the country.

Norwegian born Colonel Bo Brekke, 50, was killed Thursday, September 27, shortly after he chaired a meeting at The Salvation Army headquarters in Lahore, the capital of Punjab province and Pakistan's second largest city, reported the Swiss-based Adventist Press Service (APD).

Police reportedly detained a man on charges of involvement in the murder. His motive was not immediately clear, although investigators suggested the suspect had no links to a terror network. The colonel's wife, Colonel Birgitte Brekke, was in London at the time, attending meetings at The Salvation Army's international headquarters, APD said. She flew to Norway to meet with her two sons.

Bo and Birgitte Brekke began working for The Salvation Army in Pakistan in September last year, serving in Sri Lanka and Bangladesh. Colonel Brekke's funeral was to be held later this week in Oslo, Norway by The Salvation Army General Shaw Clifton, APD reported.

"DISTINCTIVE TALENTS"

"Colonel Bo Brekke was a Salvation Army leader of unusual and distinctive talents. Both he and his wife, Colonel Birgitte Brekke, were known for their hearts of compassion towards the marginalized," Clifton said in published remarks.

The Salvation Army was active in Pakistan as part of its worldwide mission to spread the Christian faith and support education, the relief of poverty, and what it calls "other charitable objects beneficial to society or the community of mankind as a whole." The Salvation Army Salvation Army works in 111 countries, involving more than 1.5 million 'Salvationists' and 100,000 employees.

News of the latest incident comes amid growing concerns about attacks and threats against Christians in Pakistan, often by Muslim militants. Days before the latest murder, reports emerged that a Pakistani official in the northern district of Swat warned female teachers and students to don Islamic garb, citing threats from Taliban militants in the area.

Extremists in Swat have reportedly conducted a campaign of Islamization in the district against all things deemed un-Islamic since early July, when a government crackdown on militants at the Lal Masjid mosque in Islamabad triggered violent reactions nationwide.

CATHOLIC SCHOOL

The order to wear burgas may affect Christians at the Catholic-run Public High School in Sangota, commented Compass Direct News agency. The all-girls school had already closed down for a week this month after being threatened with suicide attacks for supposedly converting students to Christianity.

In a bid to tackle religious tensions in the country, Joseph Francis, the Pakistan Christian National Party leader and chairman of the Christian Legal Aid Assistance & Settlement (CLAAS) wants to participate in presidential elections. However Francic said the election commission has rejected his nomination, citing an article of Pakistan's constitution barring non-Muslim candidates from running in presidential polls.

Francis said he wants to go to the Supreme Court of Pakistan to challenge article 41 (2), which bars minorities from assuming the office of President of Pakistan. (Read more from Jawad Mazhar via the Rays of Development Organization. www.raysofdevelopment.org).

Copyright 2007 BosNewsLife. All rights reserved.
This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed
without our prior written consent.

இஸ்லாம் இணைய பேரவைக்கு எழுத்து வடிவ விவாதத்துக்கு அழைப்பிதல்

முன் பக்கம் செல்ல

HOME PAGE

தமிழ் உலகின் இஸ்லாம் அறிஞர்களுக்கு ஈசாகுரான் உமர் எழுத்து வடிவ விவாதத்துக்கு பகிரங்க அழைப்பு

தமிழ் நாடு தவ்ஹீத் ஜமாத் தலைவரும்,பிரபல இஸ்லாம் அறிஞருமான பி.ஜைனூல் ஆபிதீன் அவர்களுக்கு ஈசா குரான் இணைய உமர் அவர்களின் பதில்கள்

1,பி.ஜைனூல் ஆபிதீன் அவர்களுக்கு ஈசா குரான் இணைய உமர் அவர்களின் பதில்-1

2,பி.ஜைனூல் ஆபிதீன் அவர்களுக்கு ஈசா குரான் இணைய உமர் அவர்களின் பதில்-2

3,பி.ஜைனூல் ஆபிதீன் அவர்களுக்கு ஈசா குரான் இணைய உமர் அவர்களின் பதில்-3

4,பி.ஜைனூல் ஆபிதீன் அவர்களுக்கு ஈசா குரான் இணைய உமர் அவர்களின் பதில்-4

பிரபல இஸ்லாம் அறிஞர் Dr.ஜாகிர் நாயக் அவர்களுக்கு ஈசாகுரான் இணைய உமரின் பதிலடி கட்டுரைகள்

1,பிரபல இஸ்லாம் அறிஞர் Dr.ஜாகிர் நாயக் அவர்களுக்கு ஈசாகுரான் இணைய உமரின் பதிலடி -1

2,பிரபல இஸ்லாம் அறிஞர் Dr.ஜாகிர் நாயக் அவர்களுக்கு ஈசாகுரான் இணைய உமரின் பதிலடி -2

பிரபல இஸ்லாமிய இணையதளமான இஸ்லாம் கல்வி இணையத்தின் கட்டுரைக்கு ஈசாகுரான் இணையம் அளித்த பதில்கள்

1, இஸ்லாம்கல்வி இணையக் கட்டுரையும், 1 தீமோ 2:5ம் வசனமும்: ஈஸா குர்‍ஆன் உமர் பதில்

2, இஸ்லாம்கல்வி தளமும் மத்தேயு 15:9ம் வசனமும்: ஈஸா குர்‍ஆன் பதில்