இஸ்லாம் அமைதி மார்கமா? இஸ்லாம் இனிய மார்கமா? இஸ்லாம் உண்மையான மார்கமா?

ஆன்சரிங் இஸ்லாம்

பல உண்மைகளின் உறைவிடம்,உள்ளே சென்று பாருங்கள்

சத்தியவான் தளம் செல்ல

Saturday, January 19, 2008

ஜிஹாத்-புனிதப்போர்

Gdpj g; Nghh;

 
[pfhj; my;yJ Gdpjg;Nghh; vDk; trdq;fis mbf;fb nra;jpjhs;fspYk;> njhiyf;fhl;rpfspy; nra;jp Neuq;fspYk; Nfs;tpg;gLfpd;Nwhk;. Gdpjg;Nghh; vd;why; vd;d? vd;ndd;d fhuzq;fSf;fhf Gdpjg;Nghiu ,];yhkpah;fs; Nkw;nfhs;Sfpd;whh;fs;? Gdpjg;Nghiu ,];yhkpah;fs; Nkw;nfhs;Sfpd;whh;fNs ,jid gupRj;j Ntjhfkk; mq;fPfupf;fpd;wjh?

rup> ,dp ehk; ek;Kila Muha;rp ,lj;jpw;F tUNthk;. Fu;-Md; vd;d nrhy;fpd;wJ vd;gijAk; Ntjhfkk; vd;d nrhy;fpd;wnjd;gijAk; ftdpg;Nghk;.

 
Fh;-Md;  2: 190  cq;fis vjpHj;Jg; NghH GhpgtHfSld; ePq;fSk;> my;yh`;tpd; ghijapy; NghhpLq;fs;.
 
Ntjhfkk;:  ehd; cq;fSf;Fr; nrhy;YfpNwd;@ cq;fs; rj;JUf;fisr; rpNefpAq;fs;@ cq;fisr; rgpf;fpwth;fisr; MrPh;tjpAq;fs;@ cq;fisg; giff;fpwth;fSf;F ed;ik nra;Aq;fs;@ cq;fis epe;jpf;fpwth;fSf;fhfTk; cq;fisj; Jd;gg;gLj;Jfpwth;fSf;fhfTk; n[gk;gz;Zq;fs;. ( kj;NjA 5: 44)
 
,g;gb ,U G];jfq;fSk; xd;Wf;F xd;W Kuzhf nrhy;fpd;wJ> ,g;gbapUf;ifapy; vg;gb ,itfs; xNu flTshy; mUsg;gl;bUf;f KbAk;.

Kfkjpah;fs; tzq;Fk; my;yhTk;> fpwp];jth;fSk; A+jh;fSk; tzq;Fk; naNfhth nja;tKk; xd;nwd;W vg;gb nrhy;y KbAk;?  xNu Cw;wpNy ,Ue;J cth; ePUk;> ed;dPUk; Cw KbAkh? ,y;iyNa.

mNef K];ypk;fs; nrhy;tJ Nghy cz;ikapNyNa ,];yhk; xU rkhjhdj;jpd;> md;gpd; kjkh?

rupj;jpuk; vq;fSf;F ,];yhkpd; cz;ikahd Kfj;ij fhz;gpf;fpd;wJ. vq;nfq;F ,];yhk; gutpaNjh mq;nfy;yhk; my;yhtpd; ngaupy; nfhiyAk;> frg;Gk;> gifAk; jhd;  ele;jpUf;fpd;wJ. fp.gp 700 Mk; Mz;bypUe;J fpwp];jth;fSk;> A+jh;fSk; ,];yhkpah;fshy; nfhiynra;ag;gl;Lk;> Juj;jg;gl;Lk;> rhgkplg;gl;Lk; tUfpd;whh;fs;.

KfkJ Kjd; Kjyhf jd;Dila my;yhitg;gw;wp nkf;fhtpNy nrhy;fpd;w Neuk; ahUk; mtid Vw;Wf;nfhs;stpy;iy. gpw;ghL nkjpdhtpNy ey;y ntw;wpia fz;l KfkJ jd;Dila Ml;fis vy;yhk; Nru;j;J nkf;fhtpNy ,Uf;fpd;w jd;id Vw;Wf;nfhs;shj A+jh;fisAk;> fpwp];jth;fisAk; nfhiy nra;tjw;F Vw;ghL nra;jhd;. nfhiyAk; nra;jhd;. jd;Dila rkhjhdg;Ngr;R ruptutpy;iy vd;W njupe;jTld; jd;Dila thspdhy; ,];yhik gug;gpdhd; KfkJ.

mjw;F Vw;whw;Nghy; Fh;-Mdpy; trdKk; cUthf;fg;gl;lJ:

vtHfs; <aj;jhy; thHf;fg;gl;l nfl;bahd fl;llj;ijg; Nghy; mzpapy; epd;W> my;yh`;Tila ghijapy; NghhpLfpwhHfNsh> mtHfis epr;rakhf (my;yh`;) Nerpf;fpd;whd;.

,g;gbg;gl;l ntwp gpbj;j rpe;jid KfkJtplj;jpy; ,Ue;jjhy;> mtDila Ml;fSk; mtidg;NghyNt Mdhh;fs;. ,];yhkpa Njrq;fis ftdpj;Jg;ghUq;fs;. vq;F ghh;j;jhYk; nfhiy my;yhtpd; ngaupy;.

Fz;L itf;fpwhd; my;yhtpd; ngaupy;

Fbiria nfhSj;Jfpwhd; my;yhtpd; ngaupy;

Foe;ijfis nfhiy nra;fpwhd; my;yhtpd; ngaupy;

Nfhtpiy ,bf;fpd;whd; my;yhtp;d; ngaupy;

nfhiy nra;fpd;whd; my;yhtpd; ngaupy;

ehd; xU Nfs;tp Nfl;fpNwd;> my;yhtpd; ngaupy; vj;jid cjtp nra;fpd;w epWtdq;fs; ,Uf;fpd;wJ? 

 

,];yhkpah;fs; jhq;fs; nry;fpd;w ehLfspy; Rje;jpukhf kR+jpfis fl;Lfpd;w Neuk;> jq;fSila ehLfSf;Fs; Ntjhfkj;ij mDkjpf;fhkYk;> Ntjhfkj;ij jilnra;gth;fshfTk; ,Uf;fpd;wdh;.

,];yhkpah;fs;; ths; %yk; jq;fSila rkaj;ij gug;gpdhh;fNs md;wp> ,];yhik tpUk;gp Vw;Wf;nfhz;lth;fs; mupJ.

nygdhd;-I jtpu kw;w midj;J ,];yhkpa> kw;Wk; muG ehLfspy; NtW kjj;jpw;F xUth; khWtij jil nra;ag;gl;bUf;fpd;wJ. Mdhy; ahUk; ,];yhk; kjj;jpw;F khWtjhf ,Ue;jhy;.... ve;jtpjkhd jilAkpy;iy.

 

http://www.tamilchrist.ch/religion/islam/index.htm

இஸ்லாம் இணைய பேரவைக்கு எழுத்து வடிவ விவாதத்துக்கு அழைப்பிதல்

முன் பக்கம் செல்ல

HOME PAGE

தமிழ் உலகின் இஸ்லாம் அறிஞர்களுக்கு ஈசாகுரான் உமர் எழுத்து வடிவ விவாதத்துக்கு பகிரங்க அழைப்பு

தமிழ் நாடு தவ்ஹீத் ஜமாத் தலைவரும்,பிரபல இஸ்லாம் அறிஞருமான பி.ஜைனூல் ஆபிதீன் அவர்களுக்கு ஈசா குரான் இணைய உமர் அவர்களின் பதில்கள்

1,பி.ஜைனூல் ஆபிதீன் அவர்களுக்கு ஈசா குரான் இணைய உமர் அவர்களின் பதில்-1

2,பி.ஜைனூல் ஆபிதீன் அவர்களுக்கு ஈசா குரான் இணைய உமர் அவர்களின் பதில்-2

3,பி.ஜைனூல் ஆபிதீன் அவர்களுக்கு ஈசா குரான் இணைய உமர் அவர்களின் பதில்-3

4,பி.ஜைனூல் ஆபிதீன் அவர்களுக்கு ஈசா குரான் இணைய உமர் அவர்களின் பதில்-4

பிரபல இஸ்லாம் அறிஞர் Dr.ஜாகிர் நாயக் அவர்களுக்கு ஈசாகுரான் இணைய உமரின் பதிலடி கட்டுரைகள்

1,பிரபல இஸ்லாம் அறிஞர் Dr.ஜாகிர் நாயக் அவர்களுக்கு ஈசாகுரான் இணைய உமரின் பதிலடி -1

2,பிரபல இஸ்லாம் அறிஞர் Dr.ஜாகிர் நாயக் அவர்களுக்கு ஈசாகுரான் இணைய உமரின் பதிலடி -2

பிரபல இஸ்லாமிய இணையதளமான இஸ்லாம் கல்வி இணையத்தின் கட்டுரைக்கு ஈசாகுரான் இணையம் அளித்த பதில்கள்

1, இஸ்லாம்கல்வி இணையக் கட்டுரையும், 1 தீமோ 2:5ம் வசனமும்: ஈஸா குர்‍ஆன் உமர் பதில்

2, இஸ்லாம்கல்வி தளமும் மத்தேயு 15:9ம் வசனமும்: ஈஸா குர்‍ஆன் பதில்