இஸ்லாம் அமைதி மார்கமா? இஸ்லாம் இனிய மார்கமா? இஸ்லாம் உண்மையான மார்கமா?

ஆன்சரிங் இஸ்லாம்

பல உண்மைகளின் உறைவிடம்,உள்ளே சென்று பாருங்கள்

சத்தியவான் தளம் செல்ல

Monday, December 3, 2007

இயேசுவின் அடியானாக மாறிய முகமது

முகமது ;

நைஜீரியா நாட்டில் மந்தை மேய்ப்பனாக இருந்த இவர் குறிப்பிடத்தக்க சில தொடர்ச்சியான சொப்பனங்களின் மூலம் இயேசுகிறிஸ்துவின் ஆழமான அன்பையும் அவருடைய தெய்வீகதுவத்தையும் கண்டு அவரின் முழுவாழ்க்கையை இயேசுவுக்காய் அர்ப்பணித்தார் .இதனால் கடும் கோபமுற்ற இவரின் தந்தை இவரை பலமுறை கொல்ல துணிந்தார்.ஆனால் இறை அருளால் காப்பாற்றப்பட்ட இவர் கிறிஸ்துவின் அன்பை இவரின் இஸ்லாமிய தகப்பனுக்கும் காட்டி அவரையும் கிறிஸ்துவின் அடியாராக மாற்றிவிட்டார் .இதை பற்றி முழுமையாக அறிய கீழே தொடரவும்.

Mohammed
(Nigeria)

Mohammed grew up in a Fulani tribe and started rearing cattle when he was six years old. He did this for almost 10 years until he went to an Arabic school to study the Qur'an. Prior to this, Mohammed had learned about Islam from his father.

After several years of schooling, he returned home. One night he had a frightening dream. He saw people along the roadside who were suffering. He entered a gate and people took him and beat him. Then he was locked in a room that was very hot. It was so hot that his flesh began to peel off his body. As he began screaming and trying to kick the door open, he woke up. He couldn't sleep for the rest of the night. The next night, he had another dream. This time he was on a different road and he saw decaying bodies. He came to the same gate, was beaten and taken to the same room. His flesh was melting off his body when a man dressed in white appeared. Suddenly, the room became cold and the people who were beating him disappeared. The man stretched his hand out and held Mohammed's hand, saying, "My son, what are you doing here? Do you want me to take you home?" Mohammed says, "Within a second I was back home and he said to me, 'I love you, my son.'"

Two weeks later, Mohammed had a third dream. He was in the bush and there was a deep hole in front of him and he didn't know how to cross it. When he looked into the pit he became scared and thought he would probably fall in and die. He saw a man dressed in black walking quickly. This man told him that a lion was coming behind him (Mohammed) and that he should jump over the pit before the lion reached him. Mohammed could hear the lion's roar. Just as he was about to jump, the man in white from his previous dream appeared in front of him and asked, "My son, where are you going?" The man in black disappeared and the lion's roar stopped. Mohammed told the man in white that he was going home. He asked Mohammed if he wanted help. The man in white stretched his leg across the whole pit. As he did this, the hole closed and he told Mohammed to cross over and go home. When they were close to Mohammed's house, the man said, "I love you, my son."

For the next six nights, Mohammed had similar dreams. Each time, he saw himself in different places and, regardless of where he was, the same man in white came and helped him. In the last dream (dream #9), Mohammed was sitting under a tree reading books that he couldn't understand. The man in white (Jesus) was sitting beside him. He asked Mohammed what he was reading and Mohammed told him that he was trying to acquire knowledge. Jesus asked Mohammed if he wanted help and told him that he could show him specific things to read. Jesus took a book and said, "This book comes from the Lord and it has the message of God inside of it. In this book, I will show you verses which will help you." Jesus read scriptures to Mohammed, including John 14:6, which says, "I am the way, the truth and the life. No one comes to the Father except through me." He explained this to Mohammed and told him that He was the way and the Savior of the world. Jesus also told him that he would face many trials after becoming a Christian. He told Mohammed He wanted to be his Savior and explained that He was the man in Mohammed's dreams, the man who had rescued him. When Jesus told Mohammed he wanted to give him salvation, and asked, "Do you accept?" Mohammed said yes and Jesus disappeared.

The next day Mohammed went to meet a Christian acquaintance to tell him about this dream. This friend introduced him to some young men from another church and they led Mohammed to Christ. He told his parents that he was now a Christian. After several months, Mohammed's father forced him to drink poison. He ordered men in the village to surround Mohammed so he couldn't escape. Interestingly, two days earlier Jesus had appeared to Mohammed and told him that whatever difficulties he faced, He would make a way for him. Mohammed asked his father if he could pray before he swallowed the poison. He prayed, swallowed the poison, and went to bed. The next morning, to his father's dismay, Mohammed was still alive. Later, his family tried to kill him by shooting him with a poisoned arrow. He spent a month in the hospital, but he survived this experience as well.

After these attempts to end his life, his family tried other tactics to persuade him to leave Christianity. His father gave him a hundred cows and told him he could have three wives if he were to abandon the Christian faith. Eventually, Mohammed made his choice – but it was to leave the family home. He thanked his father for the cows and the offer of three wives and said, "You still have not met the needs that Jesus promised to meet. If you promise and agree to meet those needs, fine. Do you have means of giving me life forever?" His father said no. Mohammed told his father since he couldn't provide eternal life, there was no way that he could leave Jesus Christ.

A few years later, while on his deathbed, Mohammed's father asked Mohammed for forgiveness and said he was ready to receive Jesus as his Savior. Mohammed led his father in the sinner's prayer and three hours later, his father died. On one hand, the passing of his father was a sad event, but on the other hand, it was cause for rejoicing. Not only had father and son been reconciled with each other before Mohammed's father left this world, but he left this world in peace, knowing that in the world to come, he would be with Jesus for all eternity, and—at some future date—be with his son again in heaven.

http://morethandreams.org/mohammed.html

இஸ்லாம் இணைய பேரவைக்கு எழுத்து வடிவ விவாதத்துக்கு அழைப்பிதல்

முன் பக்கம் செல்ல

HOME PAGE

தமிழ் உலகின் இஸ்லாம் அறிஞர்களுக்கு ஈசாகுரான் உமர் எழுத்து வடிவ விவாதத்துக்கு பகிரங்க அழைப்பு

தமிழ் நாடு தவ்ஹீத் ஜமாத் தலைவரும்,பிரபல இஸ்லாம் அறிஞருமான பி.ஜைனூல் ஆபிதீன் அவர்களுக்கு ஈசா குரான் இணைய உமர் அவர்களின் பதில்கள்

1,பி.ஜைனூல் ஆபிதீன் அவர்களுக்கு ஈசா குரான் இணைய உமர் அவர்களின் பதில்-1

2,பி.ஜைனூல் ஆபிதீன் அவர்களுக்கு ஈசா குரான் இணைய உமர் அவர்களின் பதில்-2

3,பி.ஜைனூல் ஆபிதீன் அவர்களுக்கு ஈசா குரான் இணைய உமர் அவர்களின் பதில்-3

4,பி.ஜைனூல் ஆபிதீன் அவர்களுக்கு ஈசா குரான் இணைய உமர் அவர்களின் பதில்-4

பிரபல இஸ்லாம் அறிஞர் Dr.ஜாகிர் நாயக் அவர்களுக்கு ஈசாகுரான் இணைய உமரின் பதிலடி கட்டுரைகள்

1,பிரபல இஸ்லாம் அறிஞர் Dr.ஜாகிர் நாயக் அவர்களுக்கு ஈசாகுரான் இணைய உமரின் பதிலடி -1

2,பிரபல இஸ்லாம் அறிஞர் Dr.ஜாகிர் நாயக் அவர்களுக்கு ஈசாகுரான் இணைய உமரின் பதிலடி -2

பிரபல இஸ்லாமிய இணையதளமான இஸ்லாம் கல்வி இணையத்தின் கட்டுரைக்கு ஈசாகுரான் இணையம் அளித்த பதில்கள்

1, இஸ்லாம்கல்வி இணையக் கட்டுரையும், 1 தீமோ 2:5ம் வசனமும்: ஈஸா குர்‍ஆன் உமர் பதில்

2, இஸ்லாம்கல்வி தளமும் மத்தேயு 15:9ம் வசனமும்: ஈஸா குர்‍ஆன் பதில்